fbpx

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Lillya, s.r.o. IČO 52004937 so sídlom Slnečná 33/A, 900 25, Chorvátsky Grob (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Slnečná 33/A, 900 25, Chorvátsky Grob email: nikol.znasik@gmail.com
* telefón: +421 904 099 487


3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel., email, číslo účtu a v prípade fyzických osôb živnostníkov aj IČO, DIC, IČ DPH.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to konkrétne plnenie daňových a účtovných povinností vo vzťahu k štátnym inštitúciám.


2.
Účelom spracovania osobných údajov je: vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu
priamy marketing správcu (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy.


3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov


1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (min. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k daňovej a účtovnej agende (min. 10 rokov od získania osobných údajov)
* po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)


1. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou:
osôb podieľajúcich sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy osôb zaisťujúcich služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
osôb zaisťujúcich marketingové služby štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori
* osôb, ktoré pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/

VI. Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu Slnečná 33/A, 900 25, Chorvátsky Grob alebo elektronicky na email nikol.znasik@gmail.com.
* máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skwww.dataprotection.gov.sk

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov


1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.


2. Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.


3. v písomnej podobe prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia


1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2019.

Prejsť na začiatok