fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre podujatie SmallBiz.sk – konferencia pre malých a začínajúcich podnikateľov
 
SmallBiz.sk organizuje spoločnosť Lillya s.r.o., Slnečná 33/A, 900 25, Chorvátsky Grob, IČO: 52 004 937, zapísaná v OR SR OS BA 1, oddiel: Sro vložka číslo: 132030/B, DIČ: 2120856782, IČ DPH: SK2120856782.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi účastníkom podujatia a organizátorom podujatia.
 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
„Organizátor“ je spoločnosť Lillya s.r.o
„Podujatie“ je organizovaná udalosť pod názvom SmallBiz.sk určená pre verejnosť, organizovaná a zabezpečovaná Organizátorom v rámci voľného času,  v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote vo vopred dohodnutých priestoroch.
„Záujemca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem zúčastniť sa Podujatia a vyplní formulár na stránke www.smallbiz.sk alebo inou formou požiada o účasť na Podujatí.
„Účastník podujatia“ je záujemca, ktorý bol po úhrade odplaty spojenej s organizovaním Podujatia (ďalej len „vstupné/poplatok“) zaradený Organizátorom na zoznam účastníkov podujatia. Úhradou sa rozumie pripísanie odplaty spojenej s účasťou na Podujatí na bankový účet Organizátora resp. platba v hotovosti.
 
II. CENA VSTUPENIEK

 1. Cena jednej vstupenky je premenná, a to podľa dátumu, v ktorom je vstupenka objednaná.
 2. Prípadné poskytnuté zľavy nie sú navzájom kombinovateľné. Rovnako tak zľavy nie je možné uplatniť spätne.
 3. Spoločnosť nie je platcom DPH. 

III. OBJEDNÁVKA A ZAPLATENIE VSTUPNÉHO

 1. Organizátor robí prostredníctvom svojich webových stránok a iných marketingových kanálov, výzvu na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj vstupeniek na SmallBiz.sk.
 2. Záujemca o kúpu vstupenky podáva objednávkou uskutočnenou prostredníctvom internetového rozhrania Organizátora, dostupného zo stránok www.smallbiz.sk návrh na uzavretie zmluvy o kúpe vstupeniek na vyššie špecifikovanú konferenciu a veľtrh.
 3. Objednávkou dáva Záujemca súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Objednávka obsahuje okrem iného aj vyhlásenie potvrdzujúce, že:
  • Záujemca sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej tiež ako „podmienky“ alebo „VOP“) a plne s nimi súhlasí,
  • Záujemca bol poučený o nemožnosti odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Záujemca ako dotknutá osoba udelil Organizátorovi súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel uvedený v týchto podmienkach a vyhlásenie, že všetky Záujemcom uvedené údaje sú pravdivé.
 5. Po zvolení si konkrétneho podujatia vyplní Záujemca objednávkový formulár, do ktorého je potrebné vyplniť nasledovné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • kontaktné údaje v rozsahu adresa, e­-mail, telefónne číslo,
  • v prípade požiadavky vystavenia faktúry potrebné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. IČO, DIČ, atď.).
 6. Po vyplnení formulára Záujemca zvolí možnosť platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Organizátora na základe vystavenej výzvy k platbe (podľa toho, čo Organizátor umožňuje Záujemcovi v čase objednávky).
 7. Organizátor doručí potvrdenie uzatvorenia zmluvy Účastníkovi podujatia formou e-mailu.
 8. Zaradením na zoznam účastníkov podujatia sa Záujemca stáva Účastníkom podujatia.
   
  IV. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 9. Účastník podujatia vyplnením objednávkového formulára poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu, ako sú tieto uvedené v článku III. týchto podmienok (ďalej len „osobné údaje“). Účastník podujatia zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako dotknutá osoba týmto výslovne súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov Organizátorom vo vyššie uvedenom rozsahu. Tieto osobné údaje Účastníka podujatia budú Organizátorom použité výhradne za účelom vedenia evidencie o obchodných partneroch, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z príslušného záväzkového vzťahu a ochrany práv a záujmov Organizátora chránených zákonom, ponuky služieb Organizátora a posielania obchodných informácií týkajúcich sa činnosti Organizátora, či jeho obchodných partnerov. Účastník podujatia je informovaný o tom, že je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas týmto udelený Organizátorovi, a to zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: nikol.znasik@gmail.com. Organizátor je povinný zlikvidovať osobné údaje Účastníka podujatia kedykoľvek v prípade, že o to Účastník podujatia požiada. V takom prípade je Organizátor povinný zlikvidovať osobné údaje v priebehu 15 dní od prijatia príslušnej písomnej žiadosti. Ďalšie práva Účastníka podujatia ako dotknutej osoby sú uvedené v ustanovení § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
   
  V. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
 10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je dostupný na adrese www.smallbiz.sk/ochrana-osobnych-udajov.
 11. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
   
  VI. ÚČINNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK
 12. Ak by sa stalo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
 13. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2019.
 14. Ukončením tejto zmluvy nie je dotknutá platnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, ktorá má výslovne či vo svojich dôsledkoch pôsobiť pri alebo po ukončení tejto zmluvy.
   
  Chorvátsky Grob, dňa 01.06.2019.
Prejsť na začiatok